החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)
מסלול מדעי הצמח בחקלאות (1010)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת איכות הסביבה (1011)
חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים - בשילוב מדעי הצמח (2610)

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הצמח בחקלאות
( 710)
חובה בחוג103
חובת בחירה מקורסי החוג13-17.5
חובת בחירה מחוגים אחרים20
אבני פינה4-8
השלמת נ"ז לתואר1.5-10
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום150


את רשימת קורסי אבני פינה, ניתן למצוא באתר תכנית אבני פינה

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע