החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה - מוסמך לא מחקרי (1041)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
חובה בחוג2
חובת בחירה10-12
בחירה בחוג16-33
לימודים משלימים0-15
סה"כ נ"ז למסלול מינימום45א.  המסלול הלא מחקרי הוא בעל אופי יישומי יותר. הוא מיועד להקנות לתלמידים תרבות מתמטית רחבה ולהכשירם לעיסוק כאנשי מחקר, תעשיה והוראה. מסלול זה אינו כולל עבודת גמר. בוגר מסלול זה שירצה להמשיך ללימודי תואר שלישי ישלים עבודת גמר, ואולי גם השלמות נוספות לפי קביעת היועץ לתלמיד מוסמך במתמטיקה.
ב.  היקף הלימודים במסלול זה הוא 45 נ"ז.
ג.    קורסי מושגי היסוד מחולקים לשלוש קטגוריות: גיאומטריה וטופולוגיה; אנליזה; אלגברה.
ד.   התלמיד חייב לבחור לפחות שני קורסי "מושגי יסוד" המופיעים בשנתון. על התלמידים לבחור את קורסי מושגי היסוד לפחות משתי קטגוריות שונות. כמו כן ישתתף התלמיד בסמינריון לתלמידי מוסמך (אחד לפחות). על התלמיד ללמוד גם סדנה מתקדמת במתמטיקה (1) או (2) (אחת לפחות) או לחילופין קורס מושגי יסוד נוסף. 
ה.  תלמיד שירצה ללמוד יותר משני סמינריונים ידרש לאישור מיועץ המוסמך.
 
להשלמת המכסה לתואר יבחר התלמיד, באישור היועץ, קורסים נוספים כדלקמן:
    1.      קורסים נוספים מרשימת השעורים השנתית של החוג למתמטיקה, המוצעת לתלמידי בוגר שנים ב'-ג' ולתלמידי מוסמך, (לא כולל סמינרים המיועדים לתלמידי "בוגר" בלבד) עד להשלמת מכסה של 30 נ"ז לפחות במתמטיקה.
    2.      קורסים מדעיים הקשורים למתמטיקה, עד להשלמת מכסה של 38 נ"ז לפחות (כולל הקורסים במתמטיקה).  על התלמיד להכיר את הכלים החישוביים  (חומרה ותוכנה) הקשורים לכיוון לימודיו, ובמידת הצורך עליו ללמוד קורסים מתאימים בתכנות או במדעי המחשב.
    3.      קורסים נוספים  (עד 7 נ"ז), ללא הגבלה בבחירה, עד להשלמת מכסה כוללת של 45 נ"ז.

ו. בסוף לימודי המוסמך תיערך בחינת גמר בע"פ בפני שלושה בוחנים, בה יידרש התלמיד להראות אוריינות מתמטית בהקשר לקורסים שלמד.
ז.  ציונו הכללי של התלמיד לתואר במסלול זה ייקבע על פי הציון המשוקלל בקורסים (70%) וציון בחינת הגמר (30%).
ח. כל חריגה מהתכנית היא באישור יו"ר החוג בלבד.