החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה חד חוגי (5012)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג96
חובת בחירהלפחות 2
בחירה בחוגלכל היותר 6
סה"כ בחוג104
חטיבה32 לפחות
אבני פינה8
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ לתואר (מינימום)144


תלמיד רשאי ללמוד כימיה כחוג יחיד בהיקף מצומצם. במקרה כזה עליו לכלול במסגרת לימודיו לתואר גם לימודים בחטיבת לימודים מובנית אחת לפחות מן הפקולטה או מחוץ לפקולטה.
יש לשים לב כי לימוד חטיבה בחוג שאינו מחוגי הפקולטה במיוחד עלול להיות כרוך בהתנגשויות בלוח הזמנים של השיעורים ולכן רצוי מאוד לבחון את מערכת הלימודים מראש. ניתן ורצוי כמובן להתייעץ עם ראש החוג ועם מזכירות החוג לפני ביצוע הרישום.
בכל מקרה, היקף חטיבת לימודים לא יפחת מ - 32 נ"ז.
היקף לימודים במסלול החד חוגי הוא  104 נ"ז לפחות בכימיה.
במסגרת הלימודים במסלול זה מחוייבים התלמידים בלימוד קורסי אבני פינה בהיקף 8 נ"ז (4 נ"ז מתחום מדעי הרוח ו -4 נ"ז מתחום מדעי החברה). עם זאת, את מספר נקודות הזכות הנדרשות בקורסי אבני פינה, יש לבדוק באתר  אבני פינה