החוג להידרולוגיה ומשאבי מים (589)
מסלול הידרולוגיה ומשאבי מים מחקרי - חוג בין פקולטאי (6044)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג הידרולוגיה ומשאבי מים
( 589)
חובה בחוג8
חובת בחירה11-12
בחירה בחוג12-13
סה"כ לתואר (מינימום)32


 

 

מסלול זה כולל לימודים בהיקף של 32 נ"ז. התוכנית מורכבת מקורסים בתחומי הליבה: מים עיליים ומים בתת הקרקע, סיור לימודי, וקורסים מתדולוגיים במודלים ושיטות שדה. בנוסף יש ללמוד קורס סמינר בהידרולוגיה ולהשלים את הנ"ז לתואר מרשימת קורסי הבחירה בהידרולוגיה וקורסי הבחירה הכלליים בתכנית.

יש לשים לב כי לא כל הקורסים מתקיימים כל שנה ולכן יש ללמוד קורסים כאלו בשנה בה הם ניתנים. במקרה שקורס חובה מסיבה כלשהי לא מתקיים במהלך התואר, הוא יוחלף בקורס אחר בתיאום ואישור ראש התכנית. תכנית הלימודים תאושר על ידי ראש התוכנית ובהתייעצות עם מורי הקורסים במידת הצורך.

משך הלימודים: ארבעה סמסטרים. במקרים מסוימים ניתן להשלים את הלימודים, בכפוף להיצע הקורסים, גם בשלושה סמסטרים. ניתן להתחיל ללמוד בתכנית בסמסטר א או בסמסטר ב.

קורסי  עבודת הגמר

עבודת הגמר היא מחקר בנושא מוגדר בתחום ההידרולוגיה ומשאבי המים, המבוצע ע"י התלמיד בהנחיית אחד או יותר ממורי התכנית ומסוכם ע"י התלמיד כחיבור מדעי, בצורה מפורטת. מציאת מדריך לעבודת המחקר היא דרישה מוקדמת להרשמה לתכנית.

הצעת המחקר ובחינת סינון

לאחר שני סמסטרים על התלמיד להגיש את תכנית המחקר ולעבור את בחינת הסינון בה תשפט גם תכנית המחקר על ידי הועדה המלווה שנקבעה לו. לא ניתן להרשם לסמסטר שלישי ללימודים ללא הגשת הצעת המחקר.

הגשת עבודה הגמר ובחינת גמר

לאחר ארבעה סמסטרים על התלמיד להגיש את עבודת הגמר ולעבור את בחינת הגמר בה יבחנו ידיעותיו הכלליות והבנתו המעמיקה בנושאי התמחותו על ידי הועדה המלווה. העבודה תבדק ותוערך על ידי הועדה.

ציון סופי

הציון הסופי לתואר מורכב מ: 40% ממוצע ציוני הקורסים, 30% ציון עבודת הגמר, 15% ציון בחינת הסינון (כולל הערכת הצעת המחקר), 15% ציון בחינת המוסמך.

תנאי סף לקבלת התואר: ציון בכל קורס: 60, ציון בחינת גמר: 65, ציון עבודת גמר: 65, ציון סופי כולל: 65.

 

תנאי קבלה:

על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר מתוך רשימת חברי התוכנית, כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר. איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לתוכנית.

תנאי סף: ציון של 85 לפחות בתואר בוגר בתחומים רלוונטיים.

לימודי השלמה יקבעו במידת הצורך על ידי ראש התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים על פי הקורסים שנלמדו במהלך התואר הראשון. לימודי השלמה כוללים את הקורסים החסרים לתלמיד מהרשימה הבאה: מתמטיקה - 5 נ"ז, פיסיקה-מכניקה - , מבוא לאקלים - 3 נ"ז, כדור הארץ הדינמי - 4 נ"ז, תהליכים במחזור ההידרולוגי - 4 נ"ז,  תכנות - 2 נ"ז, סטטיסטיקה - 4 נ"ז.