החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55914  |   חקר ארגונים

נקודות: 2        | שעות: 56        | סוג: שעור        | סמסטר: קורס שנתי        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ג 16 18 3208 -חבר שנתי פרופ לילך שגיב
 
מומלץ ללמוד קורס זה במקביל לסמינר. תנאי קדם: 55922
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס