החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55828  |   סמינר מיומנויות איכותניות

נקודות: 4        | שעות: 56        | סוג: סמינריון        | סמסטר: קורס שנתי        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
סמינריון א ג 18 20 3208 -חבר שנתי פרופ תמר זילבר
 
דרישה מוקדמת : קורס מס' 55954 וקורס מס' 55998 או 55908 ואת 55914 ניתן ללמוד במקביל.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
דרישות קדם ברמת המסלול
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס