לימודים לתואר בוגר   -   החוג לגיאולוגיה (590)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
70302 גאולוגיה סטרוקטורלית ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
70316 גאולוגיה של ארץ-ישראל א' 2 שעור פרטי הקורס
70615 הכדור בידנו: מבוא למדעי כדה"א א' 2 שעור פרטי הקורס
70657 המים בישראל א' 2 שעור פרטי הקורס
70619 התפתחות התשתית הפריקמברית של ישראל - מצומצם - סיור ב' 2 מחנה לימוד פרטי הקורס
70930 חימום גלובלי: ממדע למדיניות א' 2 שעור פרטי הקורס
70603 טקטוניקה של כדור הארץ א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
70511 מבוא ל-G.I.S א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
70311 מבוא לגאוכימיה א' 4 שעור פרטי הקורס
70701 מבוא לגאופיסיקה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
70150 מבוא למדעי כדור הארץ מצומצם ב' 3 שעור פרטי הקורס
70356 מבוא למודלים במדעי כדור הארץ א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
70365 מבוא לסטרטיגרפיה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
70920 מבוא לסייסמולוגיה ב' 2 שעור פרטי הקורס
70102 מבוא לפלאונטולוגיה א' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
70525 מדעי הקרקע ב' 2 שעור פרטי הקורס
70110 מחנה לימוד קיץ ב' 4 מחנה לימוד פרטי הקורס
70333 מחנה מיפוי בסיסי א' 4 מחנה לימוד פרטי הקורס
70317 מחקר מודרך לתלמידי בוגר במדעי כדור הארץ מצומצם א' או ב' 3 עבודה מעשית פרטי הקורס
70307 מינרלוגיה אופטית ב' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
70417 מינרלים סלעים א' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
70700 מעבדה בפטרוגרפיה מאגמטית ומטמורפית א' 1.5 מעבדה פרטי הקורס
70650 מעבדה בפטרולוגיה סדימנטרית ב' 1 מעבדה פרטי הקורס
70515 משאבי המים בישראל א' 3 שעור פרטי הקורס
70721 סיור הרי יהודה ב' 1 סיור-מחנה פרטי הקורס
70326 סיור נגב צפוני ב' 1.5 סיור-מחנה פרטי הקורס
70691 סמינריון לתלמידי בוגר בגאולוגיה קורס שנתי 2 סמינריון פרטי הקורס
70425 עיצוב הנוף ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
70702 פטרולוגיה מאגמתית ומטמורפית א' 3 שעור פרטי הקורס
70315 פטרולוגיה סדימנטרית ב' 3 שעור פרטי הקורס
70849 תהליכים במחזור ההידרולוגי ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
70334 גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
70910 הידרולוגיה של מי תהום ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
70352 הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים. ב' 2 שעור פרטי הקורס
70916 סדרת הפלא של ההתפרקות הרדיואקטיבית של אורניום ב' 2 שעור פרטי הקורס
70629 סיור גליל ב' 2 סיור-מחנה פרטי הקורס
70547 סיור וולקניזם גולן-גליל ב' 2 סיור-מחנה פרטי הקורס
70820 סמינר לתלמידים לתארים מתקדמים במדעי כדור הארץ וסביבה קורס שנתי 2 סמינריון פרטי הקורס
70855 סמינר מתקדם בגיאוכימיה קורס שנתי 2 שעור וסמינריון פרטי הקורס
70523 פענוח סייסמי ב' 2 שעור ומעבדה פרטי הקורס
70543 רעידות אדמה וסיכונים סייסמיים ב' 2 שעור פרטי הקורס
70865 שיטות נומריות במדעי כדור הארץ א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
70712 תרמודינמיקה ותהליכים טיבעיים ב' 2 שעור והדרכה פרטי הקורס