לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71084 חקלאות ואיכות הסביבה - פרקים נבחרים ב' 1 שעור פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
73504 סמינר מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות ב' 1 סמינריון פרטי הקורס
71947 עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע ב' 2 שעור פרטי הקורס
71976 שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס