לימודים לתואר מוסמך   -   החוג להידרולוגיה ומשאבי מים (589)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אהרונוב עינת פיסיקה ומודלים של תהליכים גאולוגיים: מכניקה של סלעים, פיסיקה של רעידות אדמה, גלישות, אינטראקציות מים וסלע.
קורסים  
פרופ אנזל יהודה פליאוהידרולוגיה של נחלים ואגמים, פליאואקלים, גאומורפולוגיה, גיאולוגיה רביעונית, שטפונות, לס
קורסים  
פרופ אראל יגאל גאוכימיה איזוטופית, גאוכימיה סביבתית, גאוכימיה של מים.
קורסים  
פרופ גבירצמן חיים הידרולוגיה של מי תהום, משאבי המים בישראל.
קורסים  
פרופ דיין אורי מטאורולוגיה.
קורסים  
פרופ הספל קרן מעברי קרינה, פיזור של קרינה אלקטרומגנטי, קיטוב האור בים, אילוץ קרינתי של אקלים, חשמל אטמוספירי
קורסים  
פרופ וולך רוני Formation of water repellent soils by irrigation, Effect of contact angle on water flow in soils, Plant-water relationships, Irrigation control
Website
קורסים  
פרופ חפץ בנימין Environmental Chemistry, Pollutants of Emerging Concern, Soil Chemistry
Website
קורסים  
ד"ר טס ערן Agro-meteorology, atmosphric chemistry, air-pollution, modelling, field measurements
Website
קורסים  
פרופ לב עובדיה כימיה סביבתית וחומרים מתקדמים בכימיה אנליטית.
קורסים  
פרופ לזר בועז אוקיאנוגרפיה כימית, גאוכימיה של מים, איזוטופים של רדיום ותוריום בים ובאגנים, קלציפיקציה ויצרנות של שוניות אלמוגים, תהליכי ספיחה ושחרור במים עיליים ובמי תהום.
פרופ מורין אפרת הידרומטאורולוגיה, חישה מרחוק של משקעים, שטפונות, שינויי אקלים והשפעתם על מערכות סביבתיות, אירועים קיצוניים, הידרולוגיה של אגני היקוות
קורסים  
פרופ מישאל יעל Interactions between soil, water and vegetation in drylands, soil salinization/sodification, dynamics of nitrogen in the soil.
Website
קורסים  
פרופ עמנואל סיימון הידרולוגיה גאולוגיה וגאוכימיה
קורסים  
פרופ פרומקין עמוס חקר מערות, תופעות קרסטיות, גאולוגיה רביעונית, שינוי אקלים בעבר, גאוארכאולוגיה, מערות בשימוש האדם. מערכות מים קדומות
קורסים  
ד"ר קן עידו Economic analysis of agricultural land use.
Website
קורסים  
פרופ רוזנפלד דניאל פיסיקת העננים והגשם, מכ"מ מטאורולוגי, חישה מרחוק מלווינים שינויים אקלימיים.
קורסים  
פרופ שנקר משה Soil chemistry and soil fertility, related to plant nutrition and environmental aspects
Website
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ חיין אלכסנדר מטאורולוגיה טרופית וציקלונים טרופיים, פיסיקה של העננים ומודלים נומריים, תהליכים של שכבת הגבול וטורבולנציה באטמוספרה.
קורסים  
פרופ עדין אבנר Water Treatment Technology


מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר גרודק תמיר גאומורפולוגיה והידרולוגיה של מים עיליים.
קורסים  
ד"ר דבורי נועם
קורסים  
ד"ר כרובי און
ד"ר לקח יהודית
ד"ר מטמון דורית
ד"ר קורצמן דניאל
קורסים  
ד"ר קסלר אבנר
קורסים  
ד"ר שלו אייל הידרולוגיה


מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ גבירצמן זוהר טקטוניקה אגנים סדימנטריים , סיכונים סייסמיים.
קורסים  
ד"ר טרציצקי חורחה תכונות כימו-פיזיקליות של חומרים הומיים ומינרלים והאינטראקציה ביניהם. השפעת חומר אורגני על מבנה הקרקע. שינויים כימיים בקומפוסט
קורסים