מדעי התזונה (712) - לימודים לתואר מוסמך            
 

החוג לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה מקיים לימודים לתואר "מוסמך". למסיימים תוענק תעודת "מוסמך במדעי התזונה".*


תוכנית הלימודים ל"מוסמך" היא אישית ומורכבת סביב נושא המחקר של התלמיד.  במהלך השנה הראשונה לתואר, על התלמיד להכין תכניות לימודים ומחקר, לאישור ועדת הלימודים של החוג. אישור ועדת הלימודים חיוני למעבר לשנה ב׳. תנאי מוקדם לבדיקת התכניות על ידי הועדה, הוא ביצוע של סדנת הספריה לתלמידי מוסמך במהלך השנה הראשונה.  על התלמיד לתאם את ביצוע הסדנה מול הספריה, במועד מוקדם ככל האפשר מתחילת הלימודים, ולהעביר אישור על ביצוע הסדנה למזכירות החוג.


*הערה: תואר "מוסמך " אינו מאפשר להצטרף להכשרה מקצועית בתזונה מטעם משרד הבריאות.

מלבד הקורסים בחוג, ועדת הלימודים מעודדת את התלמידים לבחור בקורסים רלוונטיים מהחוג למדעי בעלי-חיים.

 

החוג מאפשר לעשות עבודת גמר בתחום ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה. הלימודים לתואר מוסמך כוללים השלמת קורסים בהיקף של 24 נ"זלתואר מחקרי ו-40 נ"ז לתואר לא מחקרי. מתוך סך הנקודות הכללי הזה,לפחות 10 נקודות (עבור מסלול מחקרי) ו-18 נקודות (במסלול לא מחקרי), חייבות להיות מתוך רשימת קורסי חובת בחירה של החוג (ראה בהמשך). 
ממוצע בוגר שנדרש להרשמה הוא 80 ומעלה.
94810 – שימוש אתי בחיות מעבדה

חובה על תלמידים המבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה להשתתף בקורס:

הקורס יינתן בפקולטה לרפואה בירושלים. פרטים בקורס 94810 או בטלפון –  02-6758138. 

 

כל תלמיד חייב לכלול בתוכנית הלימודים סמינר אחד.

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג
פרופ' אורן תירוש
טלפון:08-9489623
e-mail:Oren.Tirosh@mail.huji.ac.il

גב' גילי אבידור-גפני
טלפון: 08-9489265
פקס: 08-9363208
e-mail: giliag@savion.huji.ac.il


לקראת מוסמך
94810 – שימוש אתי בחיות מעבדה
חובה על תלמידים המבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה להשתתף בקורס:
הקורס יינתן בפקולטה לרפואה בירושלים. פרטים בקורס 94810 או בטלפון –  02-6758138.