ביוכימיה ומדעי המזון (722) - לימודים לתואר בוגר            
 

החוג לביוכימיה ומדעי המזון הוא חוג לימודים לתואר "בוגר" העוסק במאפיינים שונים של מדעי מזון עם דגש על מדעי-היסוד הרלוונטיים לביוכימיה, טכנולוגיה של מזון ותזונת האדם.


לימודי ה"בוגר" עוסקים בטיפול בתוצרת חקלאית מעת איסופה ועד הגעתה אל הצרכן. טיפול זה מהווה חלק משמעותי מכלל התשומות בייצור המזון. למי שעומד בדרישות מוענק התואר "בוגר במדעי החקלאות". הבוגרים יכולים להשתלב בתעשיית המזון והביוטכנולוגיה או להמשיך בלימודים מתקדמים בתחומי מדעי החיים,ביוכימיה ועוד.
ציון 70 בקורס 71090 (צמד הקורסים 71066+71067)  יהווה דרישה מקדימה לקורס 71080 או 71079 וקורס 65214.

ציון 70 לפחות בקורס 71080 או 71079 מהווה דרישה מקדימה לקורסים: 71413.

קבלת תואר "בוגר" בביוכימיה ומדעי המזון מחייב קבלת ציון 70 בקורסים 71090 (71066/71067),  65214 ו 71080 / 71079.

כמו כן יש ללמוד שני קורסים באנגלית של 2 נ"ז לפחות כל אחד.

 

 

 

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' עידו ברסלבסקי
טלפון:054-8820955 
e-mail:ido.braslavsky@mail.huji.ac.il


מזכירת החוג:
גב' רוית טלמור
טלפון:08-9489259
e-mail:ravitt@savion.huji.ac.il


תנאי מעבר משנה לשנה
 תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה בציון ממוצע 65 לפחות .

ציון מינימלי בקורס הוא 60 אלא אם כן צוין אחרת.

 
מבנה והיקף הלימודים


תוכנית הלימודים בחוג ביוכימיה ומדעי המזון מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 150 נ"ז  שרובם חובה ומיעוטם בחירה. יש ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית (דרישה זו חלה על מי שהחלו בלימודי הבוגר בשנת תשפ"ב ואילך).

קורסי אבני פינה - במסלול 2210 יש להשלים קורס אחד מתחום הרוח וקורס אחד מתחום החברה. את רשימת קורסי אבני פינה, ניתן למצוא באתר תכנית אבני פינה

 

חובה
חובה בחוג
חובה
חובה בחטיבה/בתוכנית

חובת בחירה מקורסי החוג

אבני פינה

השלמת נ"ז לתואר

מס שנים לתואר

סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר

סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
חובה בחוגחובה בחטיבה/בתוכניתחובת בחירה מקורסי החוגאבני פינההשלמת נ"ז לתוארמס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
לקראת מוסמך
 קורסים מאוחסנים
  במהלך הלימודים לתואר בוגר, רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" וציוניהם לא ייכללו בממוצע הציונים לתואר בוגר. אם יתקבל אישור מהפקולטה להכללת קורסים אלה כחלק מלימודי המוסמך או התעודה, יכללו ציונים אלו בממוצע הציונים לתואר.
         הקורסים המיועדים לאחסון יירשמו במקום מיוחד במערכת הממוחשבת.
  בתוכנית לימודי ה"מוסמך" תלמיד רשאי לכלול עד 10 נ"ז (אך לא יותר מ-3 קורסים) מתוך רשימת הקורסים המאוחסנים שבחובותיהם עמד. (תלמיד אשר ממוצע ציוניו בסוף שנה ב' ללימודי הבוגר שלו 85 לפחות, רשאי לאחסן קורסים בהיקף של עד 50% מהנדרש ללימודי ה"מוסמך").
             וזאת בתנאים הבאים:
א. כשהתלמיד מתקבל למוסמך עליו לבקש להפשיר את הקורסים המאוחסנים בשנה א' שלו, וזאת בתנאי שו' הלימודים של החוג אישרה את הכללתם בתוכנית הלימודים. ההפשרה כרוכה ב-+חיוב נוסף של שכ"ל.
ב.   הקורסים ברמת "מוסמך".
ג.   הקורסים הוגדרו "מאוחסנים" לפני שקיבל אישור זכאות לתואר "בוגר".
    תלמיד רשאי לבטל את האחסון ולצרף את הקורסים למסגרת לימודיו הקודמים, רק כל עוד הוא תלמיד באותה המסגרת. ביטול האחסון ימנע סופית את הכללתם של קורסים אלה במסגרת המוסמך.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע