מדעי בעלי החיים (718) - לימודים לתואר בוגר            
 

חקלאות בעלי החיים תופסת היום כ-40% מכלל החקלאות בארץ וכוללת את ענפי הבקר, הצאן, העופות והמדגה. קיימת חשיבות עצומה ללימוד מתקדם של מדע בעלי החיים החל מרמת התא הבודד ועד רמת החיה, שכן החקלאות המודרנית האינטנסיבית דורשת ידע והתמחות גבוהים על מנת להפעילה בהצלחה.

תוכנית לימודי הבוגר של החוג לבעלי חיים היא ייחודית מסוגה. היא משלבת לימודים כלליים במדעי החיים עם לימודים המתקדמים בביולוגיה ופיסיולוגיה של בעל החיים השלם. החוג מכשיר בוגרים במסלולים חקלאיים קלסיים וכן במסלולים כלליים במדעי החיים.

בחוג למדעי בעלי-חיים נלמדים הביולוגיה והממשק של חיות משק. תכנית הלימודים כוללת הוראה של קורסים בסיסיים כגון זואולוגיה, היסטולוגיה, פיזיולוגיה, גנטיקה ואנדוקרינולוגיה של בעלי חיים לצד קורסים גידוליים בבקר, צאן, עופות ודגים.

הקורס בזואולוגיה וחלק מקורסי הפיזיולוגיה כוללים ניתוחים בחיות כחלק אינטגראלי מחובת המעבדות. הלימודים לתואר ראשון מכשירים את התלמידים במגוון תחומים בסיסיים בביולוגיה של בעלי חיים בדגש על חקלאות מודרנית של בעלי חיים כגון: ממשק וגידול בעלי-חיים הכוללים לימודים בתזונה והזנת בעלי חיים, רבייה, ביוטכנולוגיה, יחסי גומלין בין משק החי לאיכות הסביבה, רווחת בעלי חיים וחיות משק ,יצרנות והכנה ללימודי וטרינריה.

מלבד הלימודים במסלול החוג המרכזי (1810) החוג מציע לתלמידיו הרוצים בכך ללמוד במסגרת אחת החטיבות או אחת התוכניות המתאימות  לרקע שלו:

1. חטיבת הלימודים "החקלאות ואיכות הסביבה (7101). הלימוד במסגרת זאת הוא לפי תכנית מיוחדת, התואמת את תוכניות החוג.

2. תוכנית לימודים "שמירת טבע ושטחים פתוחים" (726). הלימוד במסגרת זאת הוא לפי תוכנית מיוחדת, התואמת את תוכניות החוג.

3. תוכנית לימודים "מדעי בעלי חיים והתמחות בביוטכנולוגיה בחקלאות" (794).

4. תוכנית לימודים "מדעי בע"ח ואגרו-אינפורמטיקה" (725).

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' ליאור דוד
טלפון:08-9489038
e-mail:lior.david@mail.huji.ac.il


רכזת החוג - גב' גליה שניאור
טלפון: 08-9489093
e-mail: galiashn@savion.huji.ac.il  


תנאי מעבר משנה לשנה
 תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה בציון ממוצע 65 לפחות .

ציון מינימלי בקורס הוא 60 אלא אם כן צוין אחרת.

 
מבנה והיקף הלימודים

תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 150 נ"ז לפחות להשלמת התואר  שרובם חובה ומיעוטם בחירה. 

תכנית הלימודים בשנתון נתונה לשינויים מסיבות אקדמיות ונסיבות אחרות שאינן צפויות ו/או אילוצים המחייבים ביצוע שינויים. בהתאם, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בתוכניות לימודים, רשימות שיעורים ומועדים שונים.

יש ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית (דרישה זו חלה על מי שהחלו בלימודי הבוגר בשנת תשפ"ב ואילך).

קורסי אבני פינה  -במסלול 1810  יש להשלים קורס אחד מתחום הרוח וקורס אחד מתחום החברה. את רשימת קורסי אבני פינה, ניתן למצוא באתר תכנית אבני פינה

החל משנת הלימודים תשפ"ג  יש ללמוד 2 קורסים מתחום הרוח ו 2 קורסים מתחום החברה.

חובה
חובה בחוג
חובה
חובה בחטיבה/בתוכנית

חובת בחירה מקורסי החוג

אבני פינה

השלמת נ"ז לתואר

מס שנים לתואר

סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר

סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
חובה בחוגחובה בחטיבה/בתוכניתחובת בחירה מקורסי החוגאבני פינההשלמת נ"ז לתוארמס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
לקראת מוסמך
 קורסים מאוחסנים
  במהלך הלימודים לתואר בוגר, רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" וציוניהם לא ייכללו בממוצע הציונים לתואר בוגר. אם יתקבל אישור מהפקולטה להכללת קורסים אלה כחלק מלימודי המוסמך או התעודה, יכללו ציונים אלו בממוצע הציונים לתואר.
         הקורסים המיועדים לאחסון יירשמו במקום מיוחד במערכת הממוחשבת.
  בתוכנית לימודי ה"מוסמך" תלמיד רשאי לכלול עד 10 נ"ז (אך לא יותר מ-3 קורסים) מתוך רשימת הקורסים המאוחסנים שבחובותיהם עמד. (תלמיד אשר ממוצע ציוניו בסוף שנה ב' ללימודי הבוגר שלו 85 לפחות, רשאי לאחסן קורסים בהיקף של עד 50% מהנדרש ללימודי ה"מוסמך").
             וזאת בתנאים הבאים:
א. כשהתלמיד מתקבל למוסמך עליו לבקש להפשיר את הקורסים המאוחסנים בשנה א' שלו, וזאת בתנאי שו' הלימודים של החוג אישרה את הכללתם בתוכנית הלימודים. ההפשרה כרוכה ב-+חיוב נוסף של שכ"ל.
ב.   הקורסים ברמת "מוסמך".
ג.   הקורסים הוגדרו "מאוחסנים" לפני שקיבל אישור זכאות לתואר "בוגר".
    תלמיד רשאי לבטל את האחסון ולצרף את הקורסים למסגרת לימודיו הקודמים, רק כל עוד הוא תלמיד באותה המסגרת. ביטול האחסון ימנע סופית את הכללתם של קורסים אלה במסגרת המוסמך.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע