אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715) - לימודים לתואר בוגר            
 

מטרת הלימודים:


החוג "אגרואקולוגיה ובריאות הצמח" מקנה לבוגריו את הידע הדרוש על מנת להתמודד עם סוגיות חקלאיות וסביבתיות בגישה רב-תחומית המתבססת על עקרונות אקולוגיים. המחקר וההוראה בחוג מתרכזים בלימוד יחסי הגומלין בין הגורמים הביוטיים והא-ביוטיים במערכות חקלאיות, ובהיבטים סביבתיים של העשייה החקלאית המודרנית.

 

תחומי ההוראה בחוג כוללים:

1.                לימודים כלליים בביולוגיה.

2.                דינאמיקה של מחלות צמחים במערכות אגרואקולוגיות.

3.                חרקים מזיקים ומועילים במערכות אגרואקולוגיות.

4.                יחסי גומלין בין מערכות אגרואקולוגיות ומערכות טבעיות.

5.                אורגניזמים מועילים בקרקע.

6.                התמודדות עם מזיקים בראייה סביבתית.

7.                חקלאות אורגנית.

8.                יחסים בין צמחים במערכות חקלאיות.

 

מכיוון שמדובר בחוג רב תחומי, מתחילים לימודי הבוגר בהקניית ידע במגוון רחב של תחומים בביולוגיה: צמחים, בעלי-חיים (בדגש על חסרי חוליות), פטריות, חיידקים ונגיפים. לדוגמא: קורסי מבוא במדעי הצמח, אנטומולוגיה (מדע החרקים) על היבטיה השונים (אקולוגיה, פיזיולוגיה והתנהגות), מיקרוביולוגיה ווירולוגיה. 

 

בהמשך, עוברים התלמידים לעסוק בלימודיהם במערכות טבעיות וחקלאיות מורכבות בהן קיימים יחסי גומלין בין האורגניזמים השונים. לדוגמא: קורסים העוסקים במיקרוביולוגיה סביבתית, האבקה, הדברה ביולוגית, מדע מחלות הצמחים על היבטיו השונים, בדגש על אפידמיולוגיה ופתוגנזה, פיתוח אמצעים חדשים וידידותיים לסביבה להגנה על הצמח מפני מחלות ומזיקים ועל הסביבה מפני זיהומים.
הקף הלימודים בתואר בוגר הינו 150 נקודות זכות.  החוג אינטימי, וקיימת היכרות ויחס אישי אל כל אחד ואחד מתלמידי הבוגר.

 

מורי החוג:
החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בתחומי מחקר שונים, החל במיקרוביולוגיה סביבתית, ביוטכנולוגיה והנדסה גנטית, דרך אקולוגיה, פיסיולוגיה והתנהגות של חרקים וכלה באפידמיולוגיה של נגעים בבתי גידול חקלאים, והדברתם באמצעים ידידותיים לסביבה. הקו המאחד את המורים בחוג הוא זיקתם לאורגניזמים המועילים או מזיקים לאדם, לפועלו או לסביבתו. מורי החוג עובדים בחמש רמות מיקוד שונות- הרמה המולקולרית, התאית, רמת האורגניזם השלם, חקר אוכלוסיות ולמידת יחסי הגומלין בין אורגניזמים שונים המאכלסים את אותו בית גידול. גישה רחבת אופקים זו מתבטאת בתכנית הלימודים של החוג.

שילובים אפשריים עם החוג:
החוג מאפשר לתלמידיו הרוצים בכך ללמוד במסגרת תכניות "ההתמחות בביוטכנולוגיה" ו"שמירת טבע ושטחים פתוחים" ובחטיבות "חקלאות ואיכות הסביבה" ו"חקלאות ואגרו-אינפורמטיקה". הלימוד במסגרות אלה  הוא לפי תוכנית מיוחדת, התואמת וחופפת במידה רבה את תוכנית הלימודים בחוג.
אפשרויות תעסוקה:
לבוגרי החוג הכשרת יסוד מקיפה ומעמיקה בתחומים מגוונים בביולוגיה, אקולוגיה וחקלאות. הכשרה זו מתאימה לתעסוקה במקצועות כגון: מחקר ופיתוח בתעשיות ביוטכנולוגיות, איכות הסביבה, שמירת טבע,תעשייה חקלאית, מחקר חקלאי, והדרכה חקלאית. בנוסף, רבים מבוגרי החוג ממשיכים את לימודיהם לתארים מתקדמים.
 

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
ד"ר יעל חפץ
טלפון: 08-9489313
e-mail: Agroecology@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג -

תואר בוגר: גב' אורלי טל
טלפון: 08-9489223
פקס: 08-9466794
e-mail: orlytal@savion.huji.ac.il

תואר מוסמך ודוקטורט: גב' רקפת כלב

טלפון: 08-9489219

e-mail: rakefetk@savion.huji.ac.il

 

 


תנאי מעבר משנה לשנה
 תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה בציון ממוצע 65 לפחות .

ציון מינימלי בקורס הוא 60 אלא אם כן צוין אחרת.

 
מבנה והיקף הלימודים

 

תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 150 נ"ז לפחות להשלמת התואר  שרובם חובה ומיעוטם בחירה.

יש ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית (דרישה זו חלה על מי שהחלו בלימודי הבוגר בשנת תשפ"ב ואילך).

תכנית הלימודים בשנתון נתונה לשינויים מסיבות אקדמיות ונסיבות אחרות שאינן צפויות ו/או אילוצים המחייבים ביצוע שינויים. בהתאם, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בתוכניות לימודים, רשימות שיעורים ומועדים שונים.

קורסי אבני פינה  -במסלול 1510  יש להשלים קורס אחד מתחום הרוח וקורס אחד מתחום החברה. את רשימת קורסי אבני פינה, ניתן למצוא באתר תכנית אבני פינה

חובה
חובה בחוג
חובה
חובה בחטיבה/בתוכנית

חובת בחירה מקורסי החוג

חובת בחירה מחוגים אחרים

אבני פינה

השלמת נ"ז לתואר

מס שנים לתואר

סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר

סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
חובה בחוגחובה בחטיבה/בתוכניתחובת בחירה מקורסי החוגחובת בחירה מחוגים אחריםאבני פינההשלמת נ"ז לתוארמס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
לקראת מוסמך
 קורסים מאוחסנים
  במהלך הלימודים לתואר בוגר, רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" וציוניהם לא ייכללו בממוצע הציונים לתואר בוגר. אם יתקבל אישור מהפקולטה להכללת קורסים אלה כחלק מלימודי המוסמך או התעודה, יכללו ציונים אלו בממוצע הציונים לתואר.
         הקורסים המיועדים לאחסון יירשמו במקום מיוחד במערכת הממוחשבת.
  בתוכנית לימודי ה"מוסמך" תלמיד רשאי לכלול עד 10 נ"ז (אך לא יותר מ-3 קורסים) מתוך רשימת הקורסים המאוחסנים שבחובותיהם עמד. (תלמיד אשר ממוצע ציוניו בסוף שנה ב' ללימודי הבוגר שלו 85 לפחות, רשאי לאחסן קורסים בהיקף של עד 50% מהנדרש ללימודי ה"מוסמך").
             וזאת בתנאים הבאים:
א. כשהתלמיד מתקבל למוסמך עליו לבקש להפשיר את הקורסים המאוחסנים בשנה א' שלו, וזאת בתנאי שו' הלימודים של החוג אישרה את הכללתם בתוכנית הלימודים. ההפשרה כרוכה ב-+חיוב נוסף של שכ"ל.
ב.   הקורסים ברמת "מוסמך".
ג.   הקורסים הוגדרו "מאוחסנים" לפני שקיבל אישור זכאות לתואר "בוגר".
    תלמיד רשאי לבטל את האחסון ולצרף את הקורסים למסגרת לימודיו הקודמים, רק כל עוד הוא תלמיד באותה המסגרת. ביטול האחסון ימנע סופית את הכללתם של קורסים אלה במסגרת המוסמך.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע