מדעי התזונה (712) - לימודים לתואר בוגר            
 

מטרת לימודי ה"בוגר" היא לרכוש ידע בסיסי בתזונת האדם, בתזונה קלינית, במזון ובמדעי הבריאות, וכן להכשיר אנשי מקצוע להדרכה, להוראה ולמחקר. הבוגרים יוכשרו להתמודד עם יחסי-הגומלין שבין תזונת האדם לבריאותו. במסגרת הלימודים מתקיימים קורסי חובה שבהם יש ניסויים תזונתיים בחיות מעבדה או בחומר שמקורו מן החי. הלימודים לתואר "בוגר במדעי התזונה" נמשכים 6 סמסטרים. בהתאם להחלטת האוניברסיטה חייב כל תלמיד בוגר ללמוד 2 קורסים באנגלית, לפיכך הקורס "תזונה במעגל החיים" (65647) והקורס "אופקים חדשניים במחקר מזון ותזונה" (71479) ילמדו בשפה האנגלית.

לקבלת תואר בוגר יש לסיים את הקורסים "ביוכימיה" (71080) ו- "תזונת האדם" (65214) בציון 70 לפחות, אך ציון 60 לפחות בקורסים הנ"ל מספיק כדרישה מוקדמת לקורסי המשך.

הקבלה להכשרה מקצועית:

תלמיד שיסיים את כל חובותיו לתואר "בוגר במדעי התזונה"בציון ממוצע 70 ומעלה וציון 75 ומעלה בקורסים "דיאטיקה א' (65320), דיאטטיקה ב' (65322)  רשאי להצטרף להכשרה המקצועית בתזונה קלינית לאחר שבידו אישור מהמזכירות לענייני הוראה ותלמידים של הפקולטה לחקלאות. הקריטריונים לקבלה להכשרה מקצועית ומועדי ההכשרה נקבעים על ידי משרד הבריאות ויכולים לעבור שינוי.

תלמידי מקצועות הבריאות שעתידים להתחיל את ההכשרה המקצועית שלהם בבתי החולים, המרפאות והקהילה, מחוייבים להתחסן לפי תכנית הבסיס של משרד הבריאות ולפני ההגרלה. מידע ניתן למצוא באתר של משרד הבריאות.

תוכנית ההכשרה המקצועית בתזונה קלינית היא באחריות משרד הבריאות בלבד.

ציון לקבלת תואר "בוגר" במדעי התזונה, ללא זכאות להכשרה מקצועית,  הוא 65 ומעלה.

 

 


[1]הפקולטה רשאית להודיע על שינוי בציון המשוקלל הנדרש כל עוד לא התחיל התלמיד את הסמסטר השלישי ללימודיו.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג: פרופ' אורן פרוי

טלפון: 08-9489746
e-mail:froy@mail.huji.ac.il

מנהלנית הוראה ותלמידים - גב'  אסתר צגאי
טלפון: 08-9489265
פקס: 08-9363208
e-mail: estertz@savion.huji.ac.il

 


תנאי מעבר משנה לשנה
 תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה בציון ממוצע 65 לפחות .

ציון מינימלי בקורס הוא 60 אלא אם כן צוין אחרת.

 
מבנה והיקף הלימודים

תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 150 נ"ז לפחות, כאשר יש לקחת את כל קורסי החובה בהתאם לשנתון הקבלה לתואר. 

יש ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית (דרישה זו חלה על מי שהחלו בלימודי הבוגר בשנת תשפ"ב ואילך)

קורסי אבני פינה -במסלול 1210 יש להשלים קורס אחד מתחום הרוח עד סוף התואר, את רשימת קורסי אבני פינה, ניתן למצוא באתר תכנית אבני פינה

יש השלים מקורסי הבחירה המיועדים לתזונה (ראה טבלת לימודי חובת בחירה)   ל 150 נ"ז. היצע קורסי הבחירה ישתנה בהתאם להחלטות ועדת הלימודים של החוג משנה לשנה.

תכנית הלימודים בשנתון נתונה לשינויים מסיבות אקדמיות ונסיבות אחרות שאינן צפויות ו/או אילוצים המחייבים ביצוע שינויים. בהתאם, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בתוכניות לימודים, רשימות שיעורים ומועדים שונים.

 

חובה בחוגחובת בחירה מקורסי החוגחובת בחירה בחטיבה/בתוכניתאבני פינההשלמת נ"ז לתוארמס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
לקראת מוסמך
 קורסים מאוחסנים
  במהלך הלימודים לתואר בוגר, רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" וציוניהם לא ייכללו בממוצע הציונים לתואר בוגר. אם יתקבל אישור מהפקולטה להכללת קורסים אלה כחלק מלימודי המוסמך או התעודה, יכללו ציונים אלו בממוצע הציונים לתואר.
         הקורסים המיועדים לאחסון יירשמו במקום מיוחד במערכת הממוחשבת.
  בתוכנית לימודי ה"מוסמך" תלמיד רשאי לכלול עד 10 נ"ז (אך לא יותר מ-3 קורסים) מתוך רשימת הקורסים המאוחסנים שבחובותיהם עמד. (תלמיד אשר ממוצע ציוניו בסוף שנה ב' ללימודי הבוגר שלו 85 לפחות, רשאי לאחסן קורסים בהיקף של עד 50% מהנדרש ללימודי ה"מוסמך").
             וזאת בתנאים הבאים:
א. כשהתלמיד מתקבל למוסמך עליו לבקש להפשיר את הקורסים המאוחסנים בשנה א' שלו, וזאת בתנאי שו' הלימודים של החוג אישרה את הכללתם בתוכנית הלימודים. ההפשרה כרוכה ב-+חיוב נוסף של שכ"ל.
ב.   הקורסים ברמת "מוסמך".
ג.   הקורסים הוגדרו "מאוחסנים" לפני שקיבל אישור זכאות לתואר "בוגר".
    תלמיד רשאי לבטל את האחסון ולצרף את הקורסים למסגרת לימודיו הקודמים, רק כל עוד הוא תלמיד באותה המסגרת. ביטול האחסון ימנע סופית את הכללתם של קורסים אלה במסגרת המוסמך.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע