מדעי הצמח בחקלאות (710) - לימודים לתואר בוגר            
 

היעד המרכזי של החוג למדעי הצמח בחקלאות הוא להכשיר בעלי מקצוע אשר יובילו את חקלאות העתיד להישגים באמצעות ידע מעמיק במדע בסיסי משולב עם ידע חקלאי שימושי.

החקלאות המודרנית במדינות מפותחות צפויה להיות ברובה אינטנסיבית, עתירת ידע, מוגבלת במשאבי קרקע ומים וידידותית לסביבה. לפיכך, מטרות הלימודים בחוג הן:

-     להקנות את עקרונות מדעי הטבע בכלל, ואת מדעי הביולוגיה, הצומח והאקולוגיה בפרט, כבסיס ליישום שיטות מתקדמות בחקלאות.

-     להקנות ידע בגנטיקה וביוטכנולוגיה, ככלי להבנת תהליכים ביולוגיים מורכבים ולפיתוח שיטות מתקדמות בהשבחה.

-     לפתח הבנה מעמיקה של העקרונות והתהליכים הקשורים בגידול ובייצור של תוצרת חקלאית והקובעים את איכותה.

-     לפתח בתלמידים חשיבה עצמאית, כושר ניתוח של בעיות, ויכולת חיפוש פתרונות באמצעות קריאת ספרות מקצועית ובדרך ניסויית.

-     להכשיר את בוגרי החוג לקראת השתלבותם במערכות ייצור, מחקר והדרכה הקשורות לענפי החקלאות השונים ולמערכות העוסקות בניהול שטחי יער ומרעה ובשמירת הטבע.

-     להקנות את הבסיס המדעי והמקצועי עליו מושתתים לימודים מתקדמים לתואר "מוסמך" ו"דוקטור".

 

תכנית לימודים ב"ביוטכנולוגיה בחקלאות" (791)

תכנית לימודים במדעי הצמח ואגרו-אינפורמטיקה (2510)

תכניות הלימודים מתחילות בשנה הראשונה.

חטיבת לימודים ב"שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים " (2610)
חטיבת לימודים "חקלאות ואיכות הסביבה" (1011)

חטיבות הלימודים מתחילות בסמסטר הרביעי.

בוגרי תכניות וחטיבות הלימודים יקבלו כמקובל את התואר "בוגר במדעי החקלאות" והתמחותם בחוג, במגמה ובתכנית/חטיבת הלימודים תצוין בתעודה ובאישור הלימודים והציונים.

התמחויות:

במסגרת לימודי בוגר במדעי הצמח בחקלאות, ניתן לבחור התמחות באחד הנושאים הבאים:

גנטיקה והשבחה, מטעים, גידולי שדה וירקות, גינון ויער עירוני, יערנות

(ראו קישור)

https://study.agri.huji.ac.il/sites/default/files/agri-study/files/plantscience710-tracks-22-23-updated11.5.22.pdf

 

 

מה עושים עם זה:

אופיו הייחודי של החוג המשלב הוראת מדעים ברמה הגבוהה ביותר וקורסים רבים בעלי אופי יישומי מקנה לבוגריו יתרון בשוק העבודה. בוגרי החוג המשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:

  1. המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות בארץ ובעולם.

  2. השתלבות בתעשיית הביוטכנולוגיה והאגרוביוטכנולוגיה.

  3. תעסוקה בחברות פרטיות המפתחות זנים חדשים של גידולים, במגוון משרות.

  4. השתלבות במשקים חקלאים.

  5. תעסוקה במשרד החקלאות ומשרדי ממשלה אחרים, כגון המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ועוד.

  6. השתלבות בגופי שמירת הטבע ויערנות.

  7. לימודי המשך לתעודת הוראה ועיסוק בהוראה.

בשנה השלישית, במסגרת לימודי בחירה, ניתן ללמוד קורס שנתי של התנסות מעשית, שמטרתו הכנת הסטודנטים לשילובם בעולם התעסוקתי התעשייתי, בסמסטר א' נלמד קורס מס' 71447 - "סוגיות נבחרות בניהול פרוייקטים", ובסמסטר ב' הקורס 71448 "תרגיל בניהול מיזם בתעשייה", הכולל גם יום התנסות שבועי בתעשייה חקלאית.


 בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' רבקה אלבאום

טלפון: 08-9489335

e-mail: rivka.elbaum@mail.huji.ac.ilמזכירת החוג - גב' איריס אייזנשטדט
טלפון: 08-9489333
e-mail:iris.izenshtadt@mail.huji.ac.il


תנאי מעבר משנה לשנה
 תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה בציון ממוצע 65 לפחות .

ציון מינימלי בקורס הוא 60 אלא אם כן צוין אחרת.

 
מבנה והיקף הלימודים

תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 150 נ"ז לפחות להשלמת התואר שרובם חובה ומיעוטם בחירה.  

תכנית הלימודים בשנתון נתונה לשינויים מסיבות אקדמיות ונסיבות אחרות שאינן צפויות ו/או אילוצים המחייבים ביצוע שינויים. בהתאם, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בתוכניות לימודים, רשימות שיעורים ומועדים שונים.

יש ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית (דרישה זו חלה על מי שהחלו בלימודי הבוגר בשנת תשפ"ב ואילך)

קורסי אבני פינה - במסלול 1010 יש להשלים קורס אחד מתחום הרוח וקורס אחד מתחום החברה. את רשימת קורסי אבני פינה, ניתן למצוא באתר תכנית אבני פינה

 

 

חובה
חובה בחוג
חובה
חובה בחטיבה/בתוכנית

חובת בחירה מקורסי החוג

חובת בחירה מחוגים אחרים

אבני פינה

השלמת נ"ז לתואר

מס שנים לתואר

סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר

סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
חובה בחוגחובה בחטיבה/בתוכניתחובת בחירה מקורסי החוגחובת בחירה מחוגים אחריםאבני פינההשלמת נ"ז לתוארמס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
לקראת מוסמך
 קורסים מאוחסנים
  במהלך הלימודים לתואר בוגר, רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" וציוניהם לא ייכללו בממוצע הציונים לתואר בוגר. אם יתקבל אישור מהפקולטה להכללת קורסים אלה כחלק מלימודי המוסמך או התעודה, יכללו ציונים אלו בממוצע הציונים לתואר.
         הקורסים המיועדים לאחסון יירשמו במקום מיוחד במערכת הממוחשבת.
  בתוכנית לימודי ה"מוסמך" תלמיד רשאי לכלול עד 10 נ"ז (אך לא יותר מ-3 קורסים) מתוך רשימת הקורסים המאוחסנים שבחובותיהם עמד. (תלמיד אשר ממוצע ציוניו בסוף שנה ב' ללימודי הבוגר שלו 85 לפחות, רשאי לאחסן קורסים בהיקף של עד 50% מהנדרש ללימודי ה"מוסמך").
             וזאת בתנאים הבאים:
א. כשהתלמיד מתקבל למוסמך עליו לבקש להפשיר את הקורסים המאוחסנים בשנה א' שלו, וזאת בתנאי שו' הלימודים של החוג אישרה את הכללתם בתוכנית הלימודים. ההפשרה כרוכה ב-+חיוב נוסף של שכ"ל.
ב.   הקורסים ברמת "מוסמך".
ג.   הקורסים הוגדרו "מאוחסנים" לפני שקיבל אישור זכאות לתואר "בוגר".
    תלמיד רשאי לבטל את האחסון ולצרף את הקורסים למסגרת לימודיו הקודמים, רק כל עוד הוא תלמיד באותה המסגרת. ביטול האחסון ימנע סופית את הכללתם של קורסים אלה במסגרת המוסמך.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע