מדעי הסביבה (591) - לימודים לתואר מוסמך            
 

התהליכים המעצבים את הסביבה ויחסי הגומלין בינה לבין האורגניזמים החיים בה כולל השפעות האדם, הם מן הנושאים המרתקים והמורכבים במדעי הטבע. הבנת תפקוד הסביבה הטבעית והשפעת האדם עליה מהווים נדבך מרכזי בתכנית הלימודים ונושאי המחקר של התלמידים שמכשירים אותם לעבודה באקדמיה, רשויות מחקר ופיקוח ואכיפה בנושאים סביבתיים. 
 

מטרת התכנית

 

להקנות לתלמידיה כלים הן להבנת הסביבה הטבעית והן  התכנית מכשירה עתודות חוקרים ואנשי מעש שיוכלו לתרום להבנת התהליכים המתרחשים בסביבתנו, להתמודד עם הבעיות המחריפות של איכות הסביבה ולפתור מגוון בעיות סביבתיות סבוכות. הכלים הנדרשים על מנת להתמודד עם אתגרים אלו נמצאים במוקדי המחקר וההוראה הייחודיים של הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית ומסופקים בחלקם גם ע"י בית הספר האוניברסיטאי החדש ללימודי סביבה.

להלן לינק לסדרי הרשמה לאוניברסיטה ולפקולטה: 

http://science.huji.ac.il/he/MscStudiesMain

 
לאתר התכנית

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

 

מוסמך
יועץ החוג למדעי הסביבה  - מוסמך
פרופ' סיימון עמנואל
דואר אלקטרוני : simon.emmanuel@mail.huji.ac.il
טלפון: 02-6586875
בניין המכון למדעי כדור-הארץ, אגף דרום, חדר 306.
 
מזכירה  לענייני הוראה - מגי פרקין
דואר אלקטרוני: magip@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-6584923
בניין המכון למדעי כדור הארץ - אגף צפון חדר 1120
 
 
מנהלית הוראה ותלמידים - רננה שניר אביטל
דואר אלקטרוני: renanasn@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-6584930
בניין המכון למדעי כדור-הארץ, אגף צפון , חדר  121

לאתר התכנית

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.


מבנה והיקף הלימודים


מבנה הלימודים והיקפם

 

תכנית  לימודים אופיינית למוסמך אורכת כארבעה סמסטרים, כולל עבודת מחקר, כתיבת תזה, הרצאת תזה ובחינה מסכמת. אחריות התלמידים למצוא מנחה למוסמך עד לאמצע הסמסטר השני של השנה הראשונה. במהלך שנת הלימודים הראשונה ימנה יו"ר התכנית ועדה מלווה לכל תלמיד. חברי הוועדה יעקבו אחר התקדמות התלמידים, יקראו ויבחנו את הצעות המחקר שלהם, יבדקו את עבודות המוסמך וישמשו בוחנים בבחינות המוסמך המסכמת.

לקראת שנת הלימודים השניה, יגיש כל תלמיד (או תלמידה) לועדה המלוה הצעת מחקר מאושרת ע"י המנחים של עבודת המוסמך (שלפחות אחד מהם הוא מורה בתכנית) שתוצג זמן קצר לאחר מכן בבחינה בפני הועדה. בסיום המחקר תינן הרצאה על עיקריו במסגרת סמינריון המוסמך של התכנית ותוגש תיזה כתובה המאושרת ע"י המנחים. התיזה תיבדק ע"י חבר ועדה אחד לפחות שאינו מנחה והתלמידים יעמדו בבחינה מסכמת בפני הועדה.

הערכת תלמידים: הציון הסופי לתואר ייקבע על פי הציון המשוקלל בקורסים (40%) הצעת המחקר (10%), עבודת הגמר (30%), וציון בחינת המוסמך (20%). המדריך וחברי הוועדה המלווה יקראו וישפטו את הצעת המחקר, ישתתפו בבחינת המוסמך וישפטו את עבודת הגמר.
 

 

היקף הלימודים בתכנית הוא 32 נ"ז לפי הפרוט: 6 נ"ז חובה (כולל שלשה קורסים משותפים לכלל הסטודנטים בבית הספר האוניברסיטאי ללימודי סביבה), לימודי חובת בחירה 5-6  נ"ז ו- 20-21  נ"ז הנותרות יהיו מהכיוונים העיקריים בלימודי הסביבה (ראה למטה), באישור היועץ והמנחים. כמו כן רשאים התלמידים ללמוד כלימודי בחירה קורסים מתחומים אחרים במדעי הטבע, ומהפקולטאות לחקלאות, למדעי החברה ולרפואה, בתיאום עם יועץ התכנית.

ההיקף הכולל של תואר מוסמך מחקרי כולל קורסים ותזה הנו 36 נ"ז לפחות.


התכנית מציעה שני תחומי התמחות ועל התלמיד לבחור אחד מהם: מסלול גיאוכימי/גיאופיסי; מסלול ביולוגי/אקולוגי;

 

חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימום
מדעי הסביבה - מוסמך מחקרי
(מסלול 6090)
65-620-213232
לקראת מוסמך

יתכנו לימודי השלמה (לא חלק מ-32 הנ"ז לתואר) בהתאם לקורסים שנלקחו בלימודי הבוגר.

תוכנית בסיסית ללימודי השלמה
העקרון: כל תלמיד מחויב ברשימה שלמטה ולפי לימודי התואר הראשון תגזר מידת ההשלמה.
ההחלטה לגבי תוכנית לימודי ההשלמה הפרטנית תעשה לפי החלטות וועדת ההוראה ו/או היועץ והמנחה (אם כבר מונה)

קורסים נדרשים
קורס נדרש מינימום נ"ז נדרש גיאולוגיה אטמוספירה ביולוגיה כימיה פיזיקה גיאוגרפיה אחרים
מתמטיקה 8          
פיזיקה-מכניקה 5          
מבוא לכימיה 6        
מבוא לביולוגיה למדעים 3  
מבוא למדעי הסביבה 3  
כדור הארץ הדינמי 4      
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע