איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728) - לימודים לתואר מוסמך            
 

במסגרת החוג נלמדים ונחקרים נושאים בתחומי הסביבה תוך הדגשת הטיפול בזיהומים, ניצול יתר של משאבי טבע והשפעת החקלאות על תהליכים אלה. הלימודים כוללים היבטים כימיים, פיזיקליים, אקולוגיים, תכנוניים, כלכליים ואתיים.

החוג מיועד לתלמידים העומדים בדרישות הקבלה למוסמך בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, ושהינם בעלי רקע מתאים בתחום (מסלול לימודי הסביבה בלימודי הבוגר בתחומים השונים של החקלאות, מדעי הטבע וההנדסה וכן כלכלה ומינהל). עבור תלמידים מרקע שונה תיקבע ועדת הלימודים של החוג תוכנית ללימודי השלמה.

החוג לאיכות הסביבה ומשאבי הטבע בחקלאות משויך אקדמית גם  לבית הספר המתקדם ללימודי הסביבה של האוניברסיטה העברית, לפיכך רשומים תלמידי החוג גם בביה"ס והם משתתפים בקורסים שלו. בית הספר פועל להכשרה ולריכוז מיטב החוקרים ואנשי המעש בתחומי הסביבה ולאפשר להם להתמודד עם סוגיות רחבות היקף בהיבט תחומי, רב-תחומי ובין-לאומי. במסגרת בית הספר מתקיימים 4 מסלולים עם קורסי ליבה משותפים לתלמידים בעלי רקע אקדמי שונה. קורסי הליבה יאפשרו לתלמידים מפגש בין-תחומי הכולל רכישת ידע והבנה של הסוגיות והגישות המכוונות את המחקר הסביבתי בתחומי הלימוד השונים.

תוכנית הלימודים בחוג כוללת לימודי חובה ובחירה, נקבעת ע"י המנחה באישור ועדת הלימודים של החוג, והינה בהיקף של 24 נ"ז במסלול המחקרי ו-40 נ"ז במסלול הלא מחקרי.
נושא עבודת הגמר יהיה קשור באופן מובהק לתחומי איכות והגנת הסביבה ויאושר על ידי ועדת הלימודים של החוג.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
ד"ר ערן טס
טלפון: 08-9489139
e-mail: eran.tas@mail.huji.ac.il 

מזכירת החוג - גב' גילה שוהם
טלפון: 08-9489086
פקס: 08-9489649
e-mail: gilas@savion.huji.ac.il


תנאי מעבר משנה לשנה

מבנה והיקף הלימודים

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע