ביוכימיה ומדעי המזון (722) - לימודים לתואר בוגר            
 

החוג לביוכימיה ומדעי המזון הוא חוג לימודים לתואר "בוגר" העוסק גם במדעי-היסוד הרלוונטיים במדעי הביוכימיה.
לימודי ה"בוגר" עוסקים בטיפול בתוצרת חקלאית מעת איסופה והנבטתה ועד הגעתה אל הצרכן. טיפול זה מהווה חלק משמעותי מכלל התשומות בייצור המזון. למי שעומד בדרישות מוענק התואר "בוגר במדעי החקלאות". 
הבוגרים יכולים להשתלב בתעשיית המזון או להמשיך בלימודים מתקדמים בתחומי מדעי החיים,ביוכימיה ועוד.
 


ציון 70 בקורסים 71066 ו- 71067 יהווה דרישה מקדימה לקורס 71080 וקורס 65214.

ציון 70 לפחות בקורס 71080 מהווה דרישה מקדימה לקורסים: 71413 ו- 71478

ציון 70 לפחות בקורס 71445 מהווה דרישה מקדימה לקורס 71434.

קבלת תואר "בוגר" בביוכימיה ומדעי המזון מחייב קבלת ציון 70 בקורסים 65214 ו-71080.

נידרש ללמד קורס מקצועי באנגלית (לפחות 2 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה: 

1) תזונה במעגל החיים- 65647 ( של ד"ר עליזה שטרק)  

2) קורסים לתואר שני של החוג שילמדו באנגלית (יש לכלול אישור מרצה שהקורס ניתן בפועל באנגלית)

3) קורסים אחרים באנגלית שניתנים בפקולטה (באישור מזכירות ביוכימיה).  

 

 


 

 

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' עידו ברסלבסקי
טלפון:054-8820955 
e-mail:ido.braslavsky@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג:

גב' רוית טלמור
טלפון:08-9489259
e-mail:ravitt@savion.huji.ac.il


תנאי מעבר משנה לשנה
 תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה בציון ממוצע 65 לפחות .

ציון מינימלי בקורס הוא 60 אלא אם כן צוין אחרת.

 
מבנה והיקף הלימודים

תוכנית הלימודים בחוג ביוכימיה ומדעי המזון מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 150 נ"ז  שרובם חובה ומיעוטם בחירה.

 
לקראת מוסמך
 קורסים מאוחסנים
  במהלך הלימודים לתואר בוגר, רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" וציוניהם לא ייכללו בממוצע הציונים לתואר בוגר. אם יתקבל אישור מהפקולטה להכללת קורסים אלה כחלק מלימודי המוסמך או התעודה, יכללו ציונים אלו בממוצע הציונים לתואר.
         הקורסים המיועדים לאחסון יירשמו במקום מיוחד במערכת הממוחשבת.
  בתוכנית לימודי ה"מוסמך" תלמיד רשאי לכלול עד 10 נ"ז (אך לא יותר מ-3 קורסים) מתוך רשימת הקורסים המאוחסנים שבחובותיהם עמד. (תלמיד אשר ממוצע ציוניו בסוף שנה ב' ללימודי הבוגר שלו 85 לפחות, רשאי לאחסן קורסים בהיקף של עד 50% מהנדרש ללימודי ה"מוסמך").
             וזאת בתנאים הבאים:
א. כשהתלמיד מתקבל למוסמך עליו לבקש להפשיר את הקורסים המאוחסנים בשנה א' שלו, וזאת בתנאי שו' הלימודים של החוג אישרה את הכללתם בתוכנית הלימודים. ההפשרה כרוכה ב-+חיוב נוסף של שכ"ל.
ב.   הקורסים ברמת "מוסמך".
ג.   הקורסים הוגדרו "מאוחסנים" לפני שקיבל אישור זכאות לתואר "בוגר".
    תלמיד רשאי לבטל את האחסון ולצרף את הקורסים למסגרת לימודיו הקודמים, רק כל עוד הוא תלמיד באותה המסגרת. ביטול האחסון ימנע סופית את הכללתם של קורסים אלה במסגרת המוסמך.