גיאולוגיה (590) - לימודים לתואר מוסמך            
 

 

מוסמך בגיאולוגיה

החוג לגיאולוגיה עוסק בהתפתחות כדור הארץ ובאופן פעולתו ,בתהליכים שמתרחשים בתוכו ,בתהליכי פני שטח ובהשפעת הגומלין בין האטמוספרה , האוקיאנוסים ועולם החי לבין סלעי כדור הארץ. לימודי המוסמך נמשכים כשנתיים שבמהלכם לומדים התלמידים קורסים בהיקף של 32 נ"ז ומבצעים מחקר בהנחיית מורי החוג (אפשרות גם בשיתוף חוקרים ממכונים ומוסדות מחקר אחרים). עד תום שנת הלמודים הראשונה התלמידים מגישים הצעת מחקר ונבחנים עליה. נושא המחקר נבחר בהתייעצות עם המנחים ועובר ביקורת ע"י ועדה מלווה במהלך הבחינה על הצעת המחקר. המחקר מסתיים בכתיבת תזה ובחינה מסכמת. תלמידים בעלי ממוצע ציונים גבוה (שיעורו משתנה משנה לשנה) יכולים לשמש כעוזרי הוראה. נושאי המחקר למוסמך הם מגוונים ביותר - ריכוז של עבודות מוסמך שבוצעו במסגרת החוג לגיאולוגיה אפשר למצוא באתר:  

תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.
למידע נוסף: אתר המכון  למדעי כדור-הארץ https://earth.huji.ac.il.

סיורים ומחנות לימוד: לקורסי חובה ובחירה הכוללים סיורים ומחנות לימוד נדרש כושר גופני מתאים. יש להצטייד במשקפי מגן לכל הסיורים ולמלא אחר כל דרישות הבטיחות.

בהתאם להחלטות ועדת מלץ, הלינה בסיורי ומחנות החובה הינה על חשבון החוג ובמקומות שיקבעו על ידו. תלמיד המבטל הרשמתו לסיור לאחר התאריך הקובע יחוייב לשאת בהוצאותיו. בהתאם להוראות האוניברסיטה, עלות הארוחות היא על חשבון התלמידים. עלות סיורי הבחירה (עלות הלינה, הנסיעות והארוחות) היא על חשבון התלמידים.

ההרשמה לסיורים מסתיימת בתום השבוע השני של סמסטר א'. לאחר מכן, תתאפשר הרשמה במקרים מיוחדים (אם נותר מקום פנוי). הארגון הלוגיסטי של הסיורים ומחנות הלימוד הכולל, מימון המנהלה והתחבורה חל על החוג.

מנחה/מנחים: לכל תלמיד חייב להיות לפחות מנחה אחד (אך לא יותר משניים) מאנשי הסגל האקדמי החברים בחוג. המנחה השני יכול להיות חוקר מחוץ לחוג. בחירת נושא העבודה תיעשה באישור המנחה והוועדה המלווה.
היקף הלימודים למוסמך הוא 32 נ"ז.

 

ההרשמה ללימודי לגאולוגיה לתואר מוסמך מתבצעת בשני ערוצים: 
א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.
 


 

 

 

אתר המכון למדעי כדור הארץ

 


 

  
קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראשי החוגים:
ראש החוג למוסמך בגאולוגיה -פרופ' רונית קסל

טלפון: 054-8820176

דואר אלקטרוני: Ronit Kessel <kessel@vms.huji.ac.il>


ראש החוג למוסמך בגאולוגיה עם התמחות בגאו-ארכיאולוגיה -  פרופ' רבקה רבינוביץ
טלפון : 02-6584236
דואר אלקטרוני: rivkar@mail.huji.ac.il

nזכירה לענייני הוראה - מגי פרקין

טלפון: 02-6584923
דואר אלקטרוני: magip@savion.huji.ac.il

 


 


מבנה והיקף הלימודים

 
חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגלימודים משלימיםסה"כ לתואר (מינימום)
מוסמך בגאולוגיה עם התמחות בגאו-ארכיאולוגיה
(מסלול 6045)
6818632
לקראת מוסמך


הערות למוסמך

לקבלה לתואר מוסמך בחוג לגיאולוגיה דרוש ציון ממוצע 85 לפחות בלימודיי הבוגר, מועמדים שציוני הבוגר שלהם הם בין 80-85 יתקבלו רק באישור ועדת הלימודים של המכון למדעי כדור הארץ. מועמדים למוסמך שלהם תואר בוגר שלא באחת מהמגמות של מדעי כדור-הארץ ידרשו לקורסי השלמה בהתאם לקביעת המדריכים וראש החוג.

הרכב הקורסים של תלמידי המוסמך נקבעים בהתיעצות עם המדריכים ו/או ראש החוג בהתאם לחוגים השונים ודורשים את אישור ראש החוג. חלק מהקורסים למוסמך משותפים גם לתלמיד בוגר בשנה ג' (על פי המפורט בשנתון).
הציון הסופי לתואר ייקבע לפי היחס: 40% לציוני הקורסים, 15% לבחינה על תוכנית המחקר, 15% לבחינת הגמר בעל-פה ו-30% לעבודת הגמר. 

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

1. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.

2. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים רשמי  מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר.