אמירים - תכנית מצטיינים - מדעי הטבע (555) - לימודים לתואר בוגר            
 

תכנית "אמירים –טבע"

התכנית משמשת מסגרת לתלמידים מצטיינים, ומטרתה לפתח ולממש את כישוריהם בעזרת טובי המדענים והמורים בפקולטה.

התלמיד ילמד בחוג אחד לפחות מן החוגים השונים בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע .

 

מבנה התכנית

תכנית הלימודים של התלמיד  תיקבע בהתייעצות בין התלמיד ליועצי החוגים ובמידת הצורך גם מרכז התכנית.

בשנים א', ב' ו - ג' יתקיים במסגרת "אמירים" קורס מיוחד בעל אופי בין חוגי.

בנוסף, תלמידי אמירים יבצעו בשנה ג' פרוייקט מחקרי לפי בחירתם בהנחיית אחד ממורי הפקולטה.

היקף הלימודים הנדרש יקבע באופן אישי בהתאם לחוג(ים) שבחר התלמיד.

 

חובות הלימודים של תלמידים בתכנית אמירים:

 • על כל סטודנט למלא את חובות הלימודים במסלול בו הוא לומד, כמתחייב מתכנית החוג.
 • השתתפות בסדנת אמירים טבע, בכל אחת משנות לימודיו בתכנית אמירים.
 • הגשת פרויקט מחקרי, אשר אינו נמדד בנ"ז אך הינו שווה ערך ל-20 נ"ז.

ציון הפרויקט יופיע בהערה בתדפיס הלימודים אך לא ייכנס לממוצע הציונים לתואר.

 

כל תלמיד בתכנית אמירים טבע פטור מקורסי אבני פינה. בנוסף, רשאי סטודנט לבקש פטור של עד 20 נ"ז (בגין פרויקט המחקר) מלימודים משלימים במסגרת לימודיו בחוג בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע. במידה ומסלול הלימודים שלו אינו כולל לימודים משלימים, התלמיד רשאי לבקש פטור מקורסי בחירה בלבד בחוג. הפטור מלימודים משלימים או מקורסי בחירה תלוי באישורו ולשיקולו של יו"ר החוג.

 

לתלמיד אמירים הלומד במסלול לימודים אשר גם בו קיים באופן מובנה פרויקט מחקרי (כגון תכניות אתגר, פרויקט בפיסיקה) ישוקלל הציון, בפרויקט האחד בלבד שיגיש, בהיקף n  הנ"ז לפי התכנית הנוספת, והתלמיד יוכל לבקש פטור מקורסים בהיקף 20-n . במקרה זה, ציון הפרויקט יינתן לפי הנהוג במסלול בו מתקיים הפרויקט, ולא בהכרח על-פי הנהוג בתכנית אמירים. לדוגמה, במקרה של הפרויקט בחוג לפיסיקה יהיו שני קוראים, כאשר הקורא השני ייקבע ע"י החוג. במקרים בהם נדרש רק קורא אחד, ציון פרויקט אמירים ייתן רק על-ידי המנחה, אלא אם כן הציון גבוה מ-94. במקרה כזה, ייקבע קורא שני ע"י החוג הרלוונטי.

 

פרויקט מחקר :

בשנת הלימודים השלישית חייב כל תלמיד "אמירים" לבצע פרויקט בעל אופי מחקרי, לפי בחירתו. הפרויקט אינו נמדד בנקודות זכות.

 

עבודת הפרויקט היא מטלה לימודית עצמאית של תלמיד "אמירים", המתבצעת בהנחיית מדריך ממורי הפקולטה. עבודה זו חייבת להיות נפרדת מכל עיסוק בשכר. עם סיומה, תסוכם העבודה בכתב ותישלח, בעברית או באנגלית ובמספר עותקים. עותק אחד ישלח לשיפוטו של המדריך ,עותק שני יועבר למזכירות לענייני הוראה בפקולטה כקובץ PDF ועותק שלישי יועבר בעותק קשיח, יימסר לאישורו של מרכז התכנית, ויועבר לספרית הרמן למדעי הטבע. העותק בספריה ישמש לעיון.

 

העבודה תכתב במתכונת של עבודה מדעית, בסטנדרטים של פרסום מדעי בתחום הדעת .

עבודת הפרויקט תוגש עד 30.9 בשנת הלימודים השלישית לתואר.

 מדריך הפרויקט יקבע את ציונו של הפרויקט לאחר הגשת העבודה.

אם עבודת הפרויקט של תלמיד "אמירים" התבצעה כחלק מפרויקט מחקרי קבוצתי, הסיכום בכתב שיוגש לשיפוט יתייחס לחלקו הייחודי של תלמיד "אמירים". 

ציון "מעולה" (95 ומעלה) יינתן רק לאחר בדיקת העבודה ע"י מורה נוסף ובהסכמתו לציון "מעולה".

ציון הפרויקט המחקרי לא ייכלל בחישוב הממוצע.

 

פרויקט "אמירים" ביחס לתלמידי ביולוגיה:

תלמידי "אמירים", שהם גם תלמידי ביולוגיה ולומדים במסגרת "מפגש מודרך" יכינו עבודת מחקר כנדרש לפרויקט "אמירים". עבודה זו תיחשב כמילוי חובת עבודת המחקר הנדרשת במסגרת המפגש המודרך. התלמידים ימלאו את שאר החובות כנהוג במסגרת המפגש. התלמידים לא יקבלו ציון בקורס "מפגש מודרך", אלא כמקובל לגבי פרויקט "אמירים".

 

לימודים במסגרת "אמירים" ופרויקט "אמירים" ביחס לתלמידי הנדסת מחשבים:

תלמידי "אמירים", שהם גם תלמידי הנדסת מחשבים, יכינו את פרויקט "אמירים" בשנה השלישית ללימודיהם, בנוסף ובנפרד מפרויקט הגמר הנדרש ללימודיהם בהנדסת מחשבים.  במקרים חריגים, ניתן יהיה לבקש אישור להגשת פרויקט המחקר של "אמירים", בשנה הרביעית ללימודים.

 

"אמירים" והתכניות המשולבות למוסמך: "מדעי המחשב וביולוגיה חישובית", "מדעי הכימיה והביולוגיה":

הלימודים בתכנית "אמירים" מקבילים ללימודים בשלב הבוגר בתוכניות אלו (שלוש שנים). פרויקט "אמירים" יהיה נפרד מעבודת המחקר לתואר מוסמך כמקובל בחוגים המקיימים הפרדה בין לימודי הבוגר לבין לימודי המוסמך. על תלמידי התכנית "מדעי המחשב וביולוגיה חישובית", המשתתפים ב"מפגש מודרך", יחולו הכללים לעיל הנוגעים לתלמידי ביולוגיה.

 

 

קורס ייחודי לתלמידי תכנית המצטיינים "אמירים - טבע"

בסמסטר ב' מתקיים קורס ייחודי לתלמידי התכנית, שעוסק בתחומי מדעי הטבע מנקודות מבט שונות מן המקובל בקורסים הרגילים. הקורס הוא קורס חובה לתלמידי התכנית וחלה עליהם חובת השתתפות פעילה בכל שלוש שנות הלימודים. 

ראש תכנית "אמירים" הוא גם רכז הקורס.

השיוך הפקולטאי של תלמיד תכנית המצטיינים "אמירים - טבע", הוא לפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע במשך כל שנות לימודיו, גם אם תכנית לימודיו כוללת לימודים ממסגרות אחרות באוניברסיטה. כללי הפקולטה למדעי הטבע יחולו עליו לכל עניין ודבר.

 

לתלמידי התכנית תוענק תעודת בוגר מיוחדת שבה ירשם ש"התלמיד סיים לימודיו במסגרת תכנית אמירים "  ושמות החוגים שבהם למד/ה. כמו כן יירשם בתעודה כי התלמיד הגיש פרויקט מחקרי וציונו המילולי בו.

 

 תנאי מעבר משנה לשנה

 תנאי מעבר שנה במסגרת התכנית הינו הכללת התלמיד ב"רשימת הדיקן" (של תלמידים מצטיינים). רשימת המועמדים, שמתוכה ירכיב הדיקן את רשימת הדיקן הפקולטאית, תחושב על סמך כל ציוני השנה הקודמת הקיימים במחשב המרכזי במועד החישוב. ברשימת המועמדים הזאת יופיעו רק תלמידים שקיבלו ציונים בקורסים הרשומים בתכנית לימודיהם. המינימום לחישוב הינו 45 נ"ז. קורסים, שבהם קיבל התלמיד "זיכוי", כגון, על סמך לימודים במוסד אחר, לא ייכללו במכסת הנקודות לעיל. תלמידים שקיבלו בשנה האחרונה ציון "נכשל", או שאין להם "פטור" מלימודי אנגלית, לא יהיו זכאים להיכלל ברשימת הדיקן.

תלמידים, שהשלימו את לימודיהם לתואר כנדרש ועשויים להיות זכאים להיכלל ברשימת הדיקן על סמך שנת לימודיהם האחרונה לתואר (שנה ג'  בהתאם לתכנית לימודיהם), אך אינם עומדים במכסת הנקודות המינימלית, יפנו בבקשה בכתב אל המזכירות לענייני הוראה ותלמידים  של הפקולטה בתקופת הערעורים.

תלמידים אשר זכו בפרס הרקטור או הדיקן על סמך הישגיהם בלימודי השנה הראשונה, מוזמנים להצטרף לתכנית "אמירים" בשנת לימודיהם השנייה.

 

מלגות:

סטודנטים בתכנית זכאים למלגת "אמירים" במהלך לימודיהם בשנים א', ב' ,ג' בתואר בוגר, וזאת בכפוף לעמידה בתנאים הבאים, בהתאם לשנת הלימודים:

תלמידי שנה א' –

 • עמידה בתנאי סף הקבלה לתכנית.
 • חובת נוכחות בסדנת אמירים.

תלמידי שנה ב' –

 • הופעה ברשימת מצטייני דיקן בגין ההישגים בשנה א'.
 • חובת נוכחות בסדנת אמירים.
 • הגשת מסמך בהיקף של כעמוד אחד, חתום על-ידי המנחה, ובו מצוין שם המנחה, נושא, מטרת העבודה ותכנית עבודה כללית של פרויקט המחקר. המסמך יוגש, לכל המאוחר, ביום האחרון של סמסטר ב' בשנה זו.

 

המלגה תוענק סמוך לאחר פרסום רשימת מצטייני דיקן בגין ההישגים בשנה א'.

 

תלמידי שנה ג'-

 • הופעה ברשימת מצטייני דיקן בגין הישגים בשנה ב'.
 • חובת  נוכחות בסדנת אמירים.
 • הגשת פרויקט המחקר עד 30.9 בשנה זו.

 

המלגה תוענק סמוך לאחר פרסום רשימת מצטייני דיקן בגין ההישגים בשנה ב'.

 

על תלמידי אמירים בכל השנים להסדיר תשלום שכר לימוד במועד, כנדרש ובהתאם להנחיות אגף הכספים באוניברסיטה.

אי עמידה בתנאים הנמנים לעיל בשנה כלשהי, תביא לשלילה למפרע של המלגה בגין השנה הרלוונטית וחיוב בשכר לימוד בגין שנה זו.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש תכנית אמירים:

ד"ר אורן רם

oren.ram@mail.huji.ac.il

טל. 02-6585408

מזכירות החוג:

נורית סאול 

nurits@savion.huji.ac.il

טל. 02-6585363


תנאי מעבר משנה לשנה

 

 

 

 תנאי מעבר שנה במסגרת התכנית הינו הכללת התלמיד ב"רשימת הדיקן" (של תלמידים מצטיינים). רשימת המועמדים, שמתוכה ירכיב הדיקן את רשימת הדיקן הפקולטאית, תחושב על סמך כל ציוני השנה הקודמת הקיימים במחשב המרכזי במועד החישוב. ברשימת המועמדים הזאת יופיעו רק תלמידים שקיבלו ציונים בקורסים הרשומים בתכנית לימודיהם. המינימום לחישוב הינו 45 נ"ז. קורסים, שבהם קיבל התלמיד "זיכוי", כגון, על סמך לימודים במוסד אחר, לא ייכללו במכסת הנקודות לעיל. תלמידים שקיבלו בשנה האחרונה ציון "נכשל", או שאין להם "פטור" מלימודי אנגלית, לא יהיו זכאים להיכלל ברשימת הדיקן.

תלמידים, שהשלימו את לימודיהם לתואר כנדרש ועשויים להיות זכאים להיכלל ברשימת הדיקן על סמך שנת לימודיהם האחרונה לתואר (שנה ג'  בהתאם לתכנית לימודיהם), אך אינם עומדים במכסת הנקודות המינימלית, יפנו בבקשה בכתב אל המזכירות לענייני הוראה ותלמידים  של הפקולטה בתקופת הערעורים.

תלמידים אשר זכו בפרס הרקטור או הדיקן על סמך הישגיהם בלימודי השנה הראשונה, מוזמנים להצטרף לתכנית "אמירים" בשנת לימודיהם השנייה.