מתמטיקה (530) - לימודים לתואר מוסמך            
 
קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' מיכאל הוכמן 
vchair.math@mail.huji.ac.il

מזכירה לענייני הוראה:
אורנה ברק
ornaba@savion.huji.ac.il
 טלפון: 02-6584748

מזכירה לענייני תלמידים:
אורלי אביטל
orlyko@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-6585137

יועצי מוסמך:
פרופ' שחר מוזס
mozes@math.huji.ac.il

פרופ' איתי קפלן
kaplan@math.huji.ac.il


מבנה והיקף הלימודים
 
מתמטיקה מחקרי (מסלול 1040)
מתמטיקה לא מחקרי  (מסלול 1041)
לימודי חובה במתמטיקה
 2
2
לימודי חובת בחירה במתמטיקה
15-18
10-12
לימודי בחירה במתמטיקה
10-19
16-33
לימודי בחירה מחוץ למתמטיקה
-
0-15
סה"כ נ"ז לתואר
30-36
45
חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגלימודים משלימיםסה"כ לתואר (מינימום)
לקראת מוסמך

 החוג יקבל ללימודי מוסמך תלמידים שסיימו לימודי מתמטיקה באוניברסיטה העברית בהיקף של חוג (רחב או רגיל) בציון 85 לפחות, ולימודיהם לבוגר כללו את הקורסים הבאים: מבנים אלגברים 1 (80445), אינפי מתקדם 1 (80315), אינפי מתקדם 2 (80316), תורת ההסתברות 1 (80420),  משוואות דיפרנציאליות רגילות (80320),  מבוא ללוגיקה (80423), תורת הקבוצות (80200), מבנים אלגבריים (2) (80446), מבוא לטופולוגיה (80516), תורת המידה (80517), פונקציות מרוכבות (80519). עבור תלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון במתמטיקה במוסדות אחרים הדרישה היא לתכנית דומה.

בכפוף לאישור ראש החוג, יתקבלו בתנאים מסויימים גם תחליפים ראויים לחלק מקורסים אלו. בפרט, עבור תלמידים שסיימו לימודי פיסיקה בהיקף של חוג, יתקבלו בדרך כלל התחליפים הבאים: מתמטיקה שימושית 2 (80157) כתחליף למשוואות דיפרנציאליות רגילות (80320). פונקציות מרוכבות ושימושיהן (80314) כתחליף לפונקציות מרוכבות (80519). הסתברות ושימושיה (80312) כתחליף לתורת ההסתברות 1 (80420).

תישקל גם מועמדותם של תלמידים שלא למדו חלק מן הקורסים המצוינים לעיל. תלמיד שיתקבל בתנאים אלה יידרש בדרך כלל להשלים את החסר בשנת לימודיו הראשונה למוסמך, בנוסף ללימודי המוסמך.  במקרים חריגים ידון החוג גם במועמדים שציונם הממוצע לתואר בוגר נמוך מ- 85, אך גבוה מ- 80.