הידרולוגיה ומשאבי מים (589) - לימודים לתואר מוסמך        
 

התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים נועדה להכשיר אנשי מדע ומקצוע שידעו להתמודד עם בעיות תיאורטיות וטכנולוגיות שהולכות ומחריפות, בעולם כולו, לאור המחסור האובייקטיבי במים. ההכשרה המדעית והמקצועית היא אינטגרטיבית, ועוסקת במגוון תחומי ההידרולוגיה ומשאבי המים,
תוך מתן ידע וכלים במקצועות היסוד של מדעי הטבע, ובתחומי המחקר המשיקים: גיאולוגיה, קרקע ומים, גיאוגרפיה, חקלאות, מטאורולוגיה ומדעי הסביבה.
הפוטנציאל התעסוקתי של בוגרי התכנית הוא רחב ביותר. הם יעסקו במחקר ובפיתוח בארץ ובחו"ל, בבעיות של הפקת מים, אספקת מים, טיפול בזיהומי מים, תכנון אזורי, פיתוח טכנולוגי והגנת הסביבה. הבוגרים ישתלבו במערכת האקדמית, ברשויות המים, בחברות ייעוץ,
ובחברות הזנק חדשות בתחום המים.

ללימודים לקראת תואר מוסמך בהידרולוגיה ומשאבי מים יתקבלו תלמידים בעלי תואר בוגר במדעי כדור הארץ, קרקע ומים, גיאוגרפיה או תחום רלוונטי אחר, בממוצע של לפחות 85. לימודי השלמה יידרשו בהתאם ללימודים בתואר הראשון בתחומים:
מתמטיקה, פיסיקה-מכניקה, בילוגיה של התא, מבוא לאקלים, כדור הארץ הדינמי, הידרולוגיה של מי תהום, מדעי הקרקע, תכנות, וסטטיסטיקה.

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים, מסלול מחקרי (6044) ומסלול לא-מחקרי (6046). משך הלימודים הוא שנתיים.

 

מנחה/מנחים: לכל תלמיד חייב להיות לפחות מנחה אחד (אך לא יותר משניים) מאנשי הסגל האקדמי החברים בחוג. המנחה השני יכול להיות חוקר מחוץ לחוג. בחירת נושא העבודה תיעשה באישור המנחה והוועדה המלווה.
היקף הלימודים למוסמך הוא 32 נ"ז.

ההרשמה ללימודי להידרולוגיה ומשאבים המים מחקרי ולא מחקרי  לתואר מוסמך מתבצעת בשני ערוצים: 
א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

כל קורסי המוסמך ניתנים באנגלית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
ראש התכנית: פרופ' עמנואל סיימון
simonem@cc.huji.ac.il
02-6586875
 

מזכירה לענייני הוראה - מגי פרקין
magip@savion.huji.ac.il
02-6584923

מורי החוג
קורסי החוג

תנאי מעבר משנה לשנה
במסלול המחקר 6044  - לאחר שני סמסטרים על התלמיד להגיש את תכנית המחקר ולעבור את בחינת הסינון בה תשפט גם תכנית המחקר על ידי הועדה המלווה שנקבעה לו. לא ניתן להרשם לסמסטר שלישי ללימודים ללא הגשת הצעת המחקר.
מבנה והיקף הלימודים
מסלול ישיר לדוקטורט
 
תלמידים לתואר מוסמך שציונם הכללי בבוגר מעל 85 וסיימו את חובות הקורסים למוסמך בממוצע 85 לפחות, יוכלו לבקש לעבור למסלול הישיר. כדי לעבור למסלול הישיר יש ללמוד את קורסי החובה, לפחות שניים מתוך ארבעת קורסי בחירת-חובה ולסיים את 32 הנ"ז. קורסי חובת בחירה שלא נלמדו במוסמך יש ללמוד במסגרת הדוקטורט. המעבר מותנה בהמלצת החוג והצלחה בבחינת הסינון למסלול הישיר. מסלול זה מאפשר להם ללמוד לתואר דוקטור לפילוסופיה - Ph.D. מבלי שיהיו חייבים בעבודת גמר אך עליהם ללמוד את כל קורסי המוסמך הנדרשים בחוגים.
תכנית הלימודים של התלמיד תורכב בעזרת היועץ לתלמידי מוסמך של החוג ותכלול את התכנית המקובלת באותו חוג לקראת התואר מוסמך.
בתום השנה הראשונה ובסיום כל הקורסים המהווים את תכנית לימודיו למוסמך, ובתנאי שקיבל בהם ציון ממוצע של 85 לפחות, יעמוד התלמיד בבחינת סינון שתיקבע את כשירותו להמשיך במסלול הישיר. יש להירשם לבחינה במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה.
בחינת הסינון תתמקד בתכנית המחקר שיגיש התלמיד לפני הבחינה, בתוצאותיו המחקריות הראשונות שכבר הושגו ובידיעת חומר הרקע במקצוע הנלמד ותהיה ברמה של בחינת גמר למוסמך. תכנית המחקר תהיה רחבה ותתאים לעבודת דוקטור.
ועדת הבוחנים תסכם ותנמק בכתב את דעתה על מידת התאמתו של התלמיד למסלול הישיר. חוות דעת זו תועבר אל הוועדה תלמידי מחקר, יחד עם דו"ח מלא על הישגיו של התלמיד.
קבלתו של המועמד כתלמיד מחקר שלב ב', סדרי הרשמתו, הגשת הנושא לעבודת הדוקטור, לימודי ההשלמה שיוטלו עליו וכיו"ב יתנהלו בהתאם לתקנות הוועדה לתלמידי מחקר.
תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט זכאים לקבלת תואר מוסמך לאחר שסיימו בהצלחה את מכסת הקורסים הנדרשת למוסמך, עמדו בבחינת המסלול הישיר, הגישו תכנית מחקר שאושרה ע"י ועדה מטעם הרשות לתלמידי מחקר, ומחקרם הראה על התקדמות ממשית, והניב פרסום בעתונות המדעית או פוסטר/הרצאה בכנס מדעי. הדיון בזכאותם לתואר מוסמך נפתח לאחר אישור המעבר לשלב ב' בלימודים לקראת התואר דוקטור.
במקרה של הפסקת לימודי הדוקטור טרם זמנם, בידי החוג הסמכות להכיר בציון מספרי של בחינת מעבר לדוקטורט כתחליף לציון בחינת גמר למוסמך, וכן דרכי חישוב הציון הסופי במקרה כזה, לצורך הענקת תואר מוסמך.
 
חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ לתואר (מינימום)
הידרולוגיה ומשאבי מים לא מחקרי- חוג בין פקולטאי
(מסלול 6046)
811-1225-2645
לקראת מוסמך

הערות למוסמך
ההרשמה ללימודי  לתואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה למדעי הטבע ובמקביל במדור קבלת תלמידים.
לקבלה לתואר מוסמך בחוג להידרולוגיה ומשאבי המים למוסמך דרוש ציון ממוצע 85 לפחות בלימודי הבוגר בתחומים רלוונטיים. מועמדים שציוני הבוגר שלהם הם בין 80-85 יתקבלו רק באישור ועדת הלימודים. לימודי השלמה יקבעו במידת הצורך על ידי ראש התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים על פי הקורסים שנלמדו במהלך התואר הראשון.
הרכב הקורסים של תלמידי המוסמך נקבעים בהתיעצות עם המדריכים ו/או ראש התוכנית.
במסלול המחקרי בלבד, על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר, מתוך רשימת חברי התכנית, כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של התוכנית להידרולוגיה. יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר במסגרת הלימודים (איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לתוכנית). רשימת חברי התוכנית מורכבת מחוקרים מהפקולטאות שבמסגרתם היא פועלת.